^Powrót na górę
  
  
  

Archiwum galerii

Przetargi i umowy

Wyżywienie

Projekty

Statystyki

0397834
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Cały dzień
153
457
1455
3489
13210
15247
397834

Prognoza na dziś
528

7.91%
13.89%
3.18%
0.58%
1.42%
73.01%
Online (15 minutes ago):8
8 guests
no members

Twój IP:34.204.203.142

Rekrutacja

Rekrutacja

Zarządzenie Burmistrza w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Od dnia

do dnia

do godziny

Rodzaj czynności

 

11.02.2019r.

 

22.02.2019r.

W godzinach pracy przedszkola

Składanie w przedszkolu deklaracji
o kontynuowaniu edukacji wychowania
przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

 

 

REKRUTACJA

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w sekretariacie przedszkola

przy ul. Waryńskiego 7

 

25.02.2019r.

 

15.03.2019r.

 

Do godziny 15.00

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

 

18.03.2019r.

 

22.03.2019r.

 

Prace komisji kwalifikacyjnej

 

25.03.2019r.

 

 

godz.12.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na
stronie internetowej przedszkola list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych

 

25.03.2019r.

 

29.03.2019r.

 

Do godziny 15.00

 

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka

 

 

02.04.2019r.

 

 

godz. 12.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na
stronie internetowej przedszkola list dzieci
przyjętych i dzieci nieprzyjętych

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

 

02.04.2019r.

 

 

 

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica dziecka z wnioskiem. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

REKRUTACJA – nabór uzupełniający

 

03.06.2019r.

 

07.06.2019r

 

Do godziny 15.00

Składanie w przedszkolu podpisanych przez
rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami i oświadczeniami
potwierdzającymi spełnianie kryteriów

 

10.06.209r.

 

12.06.2019r.

 

 

Prace komisji kwalifikacyjnej

 

 

13.06.2019r.

 

 

godz.12.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na
stronie internetowej przedszkola list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

13.06.2019r.

 

18.06.2019r.

 

Do godziny 15.00

 

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka

 

 

19.06.2019r.

 

 

godz.12.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na
stronie internetowej przedszkola list dzieci
przyjętych i dzieci nieprzyjętych

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

19.06.2019r.

 

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica dziecka z wnioskiem. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Do zarządzenia Burmistrza

Nr 33/2019 z dnia 23stycznia 2019r.

 

Kryteria i odpowiadające im punkty na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego
do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie

 

L.p

Kryterium

Liczba punktów

DOKUMENTY NIEZBĘDNE   DO POTWIERDZENIA KRYTERIUM

1.

Obydwoje rodzice/ prawni opiekunowie kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego kandydata.

 

5- 10 pkt.

( 5 pkt. - 1 rodzic pracuje, 10 pkt. – 2 rodziców pracuje

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub naukę w trybie dziennym albo aktualny wpis do działalności gospodarczej

2.

Rodzice/ prawni opiekunowie rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na terenie Gminy Trzebiatów.

 

 

5 pkt.

Dokumenty potwierdzające rozliczanie podatku dochodowego.

3.

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu, powyżej 5 godzin obowiązkowych

  1 pkt. za każdą zadeklarowaną pełną godzinę (maksymalnie 4 pkt.)

 

Oświadczenie o ilości planowanychgodzin pobytu dziecka
w przedszkolu powyżej 5 godzin.

4.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do tego przedszkola

3 pkt.

Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu przedszkola.

 

5.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

5 pkt.

Orzeczenie Sądu Rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora, zaświadczenie wydane przez OPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania przedszkolaki

 

DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

Dokumenty wymienione w zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej

w Trzebiatowie nr XLV/387/18 z dnia 31.01.2018r.

(kserokopie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w zgłoszeniu)

a mianowicie:

  • rodzice samotnie wychowujący dziecko / rodziny zastępcze – prawomocny wyrok sądowy,
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub rodzica,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka jego rodzeństwa lub rodzica.

 

Oraz dokumenty:

  • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej)
  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny (do pobrania w przedszkolulub ze strony internetowej)

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Znalezione obrazy dla zapytania przedszkolaki

Copyright © 2013. Publiczne Przedszkole w Trzebiatowie Rights Reserved.