^Powrót na górę
  
  
  

Archiwum galerii

Przetargi i umowy

Wyżywienie

Projekty

Statystyki

1648558
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Cały dzień
1721
5397
61549
61549
660309
479178
1648558

Prognoza na dziś
4464

5.31%
12.80%
0.94%
0.40%
0.35%
80.20%
Online (15 minutes ago):42
42 guests
no members

Twój IP:18.207.254.88

Rekrutacja

Rekrutacja

!!!   UWAGA RODZICE  !!!

Dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi

           Słonia nad Regą w Trzebiatowie

informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do przedszkola

na rok szkolny 2020/2021

 

          W związku z wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych ogłaszam

rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej od 01.06. do 05.06.2020 do godziny 15.00 :

 

w oddziałach przy ul. Waryńskiego 7 w Trzebiatowie na:

- 2 wolne miejsca w grupie dzieci 3-4 letnich

- 1 wolne miejsce w grupie dzieci 6- letnich

oraz w oddziale przy ul. Długiej 11 na:

- 1 wolne miejsce w grupie integracyjnej dzieci 5-6 letnich.

W Przedszkolu przy ul. Waryńskiego 7 przyjmowane będą  wnioski  o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami  i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

Dokumenty można składać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.              

lub

w kopercie do skrzynki umieszczonej przy wejściu do przedszkola .

Proszę pamiętać o dokładnym wypełnieniu dokumentów i podaniu                  

nr telefonu kontaktowego oraz adresu  e-mail

 

DRUKI DO POBRANIA

na stronie  przedszkole-trzebiatow.com.pl

lub w przedszkolu po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 91 387 22 82  w godzinach od 9:00 do 12:30

                                                                                                                                                            Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                   Małgorzata Pietrzak

 

 

 

Zrządzenie Burmistrza w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Załącznik nr 1

Do zarządzenia Burmistrza

Nr 112/2020 z dnia 10 stycznia 2020r.

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Od dnia

do dnia

do godziny

Rodzaj czynności

 

27.01.2020r.

 

07.02.2020r.

W godzinach pracy przedszkola

Składanie w przedszkolu deklaracji

o kontynuowaniu edukacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

 

 

REKRUTACJA

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w sekretariacie przedszkola

przy ul. Waryńskiego 7

 

 

10.02.2020r.

 

 

27.02.2020r.

Do godziny 15.00

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

 

02.03.2020r.

 

06.03.2020r.

 

Prace komisji kwalifikacyjnej

 

09.03.2020r.

 

godz.12.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

09.03.2020r.

 

13.03.2020r.

Do godziny 15.00

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka

 

18.03.2020r.

 

godz. 12.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

 

18.03.2020r.

 

 

 

 

        W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

    Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica dziecka z wnioskiem. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

REKRUTACJA – nabór uzupełniający

 

01.06.2020r.

 

05.06.2020r

Do godziny 15.00

Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

 

08.06.2020r.

 

10.06.2020r.

 

Prace komisji  kwalifikacyjnej

 

15.06.2020r.

 

godz.12.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

15.06.2020r.

 

17.06.2020r.

Do godziny 15.00

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka

17.06.2020r.

18.06.2020r.

 

Prace komisji  kwalifikacyjnej

 

19.06.2020r.

 

godz.12.00

Zamieszczenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

19.06.2020r.

 

 

   W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

    Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica dziecka z wnioskiem. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Załącznik nr 1

Do zarządzenia Burmistrza

Nr 112/2020 z dnia 10 stycznia 2020r.

 

Kryteria  i odpowiadające im punkty  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego                              

do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie

 

L.p

Kryterium

Liczba punktów

DOKUMENTY  NIEZBĘDNE  DO POTWIERDZENIA  KRYTERIUM

1.

Obydwoje rodzice/ prawni opiekunowie kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą  lub uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica  samotnie wychowującego kandydata.

 

5- 10 pkt.

( 5 pkt. - 1 rodzic pracuje, 10 pkt. – 2 rodziców pracuje

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub naukę w trybie dziennym albo aktualny wpis do działalności gospodarczej

2.

Rodzice/ prawni opiekunowie rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na terenie Gminy Trzebiatów.

 

5 pkt.

Dokumenty potwierdzające rozliczanie podatku dochodowego

/adres zameldowania - oświadczenie

3.

Liczba zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu, powyżej 5 godzin obowiązkowych

  1 pkt.  za każdą zadeklarowaną pełną godzinę (maksymalnie  4 pkt.)

Oświadczenie o ilości planowanych godzin pobytu dziecka

w przedszkolu  powyżej 5 godzin.

4.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już do tego przedszkola

 

3 pkt.

Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej

w posiadaniu przedszkola.

5.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

5 pkt.

Orzeczenie Sądu Rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora, zaświadczenie wydane przez OPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

 

DO WNIOSKU O PRZYJĘCIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

Dokumenty wymienione w zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej

w Trzebiatowie z dnia 31stycznia 2018r. w sprawie kryteriów naboru do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkoły podstawowej.

(kserokopie dokumentów potwierdzających informacje zawarte w zgłoszeniu)

a mianowicie:  

 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

rodzice samotnie wychowujący dziecko / rodziny zastępcze –  prawomocny wyrok sądowy ,

 - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub rodzica.

 

 

Oraz dokumenty :

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego innego dziecka wspólnie z jego rodzicem ( do pobrania w przedszkolu lub  ze strony internetowej)

- Oświadczenie o wielodzietności rodziny ( do pobrania w przedszkolu lub  ze strony internetowej) )

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Znalezione obrazy dla zapytania przedszkolaki

Copyright © 2013. Publiczne Przedszkole w Trzebiatowie Rights Reserved.