^Powrót na górę
  
  
  

Archiwum galerii

Przetargi i umowy

Wyżywienie

Projekty

Statystyki

1648566
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Cały dzień
1729
5397
61549
61549
660317
479178
1648566

Prognoza na dziś
4488

5.31%
12.80%
0.94%
0.40%
0.35%
80.20%
Online (15 minutes ago):44
44 guests
no members

Twój IP:18.207.254.88

Koncepcja pracy Przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola
w Trzebiatowie na lata 2015-2020

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: 

- Ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,

- Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego,

- Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- Statut Publicznego Przedszkola w Trzebiatowie.

 

Nasze Przedszkole :

Publiczne Przedszkole w Trzebiatowie działa od 1945 roku. Siedziba Publicznego Przedszkola znajduje się na ul. Waryńskiego 7, w samodzielnym budynku wolnostojącym, otoczonym pięknym ogrodem. Dodatkowo posiadamy dwie filie:

- Trzebiatów ul Kilińskiego 6

- Mrzeżyno ul. Świerczewskiego 18

 

Organem prowadzącym jest Gmina Trzebiatów, a organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty  w Szczecinie.

- W przedszkolu bawią i uczą się dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

- Godziny pobytu dostosowane są do potrzeb rodziców,

- Posiadamy sale wyposażone w różne zabawki i pomoce dydaktyczne (wpływają  one na właściwą realizacje programów oraz koncepcje pracy przedszkola. Spełniają one również wymogi bezpieczeństwa.)

- W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy,

- Wszystkie placówki posiadają duże ogrody z placami zabaw, na których dzieci mogą bawić się i obserwować przyrodę cały rok,

- Wykształcona kadra pedagogiczna wspomaga rozwój emocjonalny, społeczny, fizyczny i umysłowy dzieci, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa, oraz uczy tolerancji i współżycia w grupie,

- Prowadzone są zajęcia dodatkowe nieodpłatne z języka angielskiego i zajęcia taneczne,

- W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe z dziećmi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej z:

- pedagogiem

- psychologiem

- logopedą

- innymi specjalistami.

- Organizowane są zajęcia terapeutyczne oraz ze wczesnego wspomagania dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

- W ciągu całego roku organizujemy różne imprezy przedszkolne, uroczystości, zajęcia otwarte, warsztaty na które chętnie zapraszamy wszystkich członków rodziny.

Traktujemy dzieci indywidualnie, sprawiamy, że czuja się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

- Priorytetem naszych działań jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, mające na celu osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

- Zapewnienie bezpieczeństwa, wszechstronnego rozwoju, akceptacji i poszanowania praw dzieci.

- Podnoszenie, jakości pracy przedszkola poprzez współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli.

- Propagowanie wzorów: norm i zachowań społecznie akceptowanych.

- Przeciwdziałanie zagrożeń dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

- Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.

- Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

- Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

- Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci.

 

Misją przedszkola jest dążenie by:

-  Każde dziecko czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe,

 -  Było przygotowane do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami,

-  Traktowane było  indywidualnie i podmiotowo,

-  Zapewnić bliski kontakt z rodziną,

Nasze Przedszkole:

-  Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

-  Tworzy warunki dla indywidualnego, wszechstronnego i radosnego rozwoju dziecka,

-  Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

-  Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,

-  Organizuje sprawne zarządzanie placówką,

-  Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

WIZJA PRZEDSZKOLA:

Podstawą budowania wizji nie jest świadomość tego, czego nie mamy, lecz to jak powinna naszym zdaniem wyglądać przyszłość – przyszłość zarówno naszej placówki, jak i naszych wychowanków.

- Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

- Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i możliwości oraz wszechstronny rozwój każdego wychowanka.

- Umożliwia wszystkim dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych i przygotowuje do podjęcia nauki w szkole.

- Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności i wpajania wartości moralnych.

- Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

- Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną oraz personel pomocniczy.

- Wszyscy znają i przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre relacje międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

- Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej inności.

- Rodzice są partnerami przedszkola uczestniczącymi w jego codziennym życiu i świętowaniu.

- Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

- Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

- Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom świadczonych usług.

- Nadanie imienia placówce będzie integrowało rodziców oraz mieszkańców.

Prawa dziecka :

W naszym przedszkolu respektowane są prawa i obowiązki dzieci, które szczegółowo zapisane są  w programie wychowawczym przedszkola "Nie jestem sam".

Wizja Dziecka w naszym przedszkolu :

Dziecko jest: ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne
i tolerancyjne, świadome zagrożeń.

Metody pracy z dzieckiem  w naszym przedszkolu :

- Metody podające  (przyswajanie) m.in.: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkiem, prezentacje multimedialne.

- Metody aktywizujące ( przeżywanie)   z wykorzystaniem elementów ciekawych  metod takich jak: drama, pedagogika zabawy, Kinezjologia edukacyjna, W. Sherborne, A.M. Kniessów, R. Labana, H. Timichowej, M.CH. Knillów, metody relaksacyjne, glottodydaktyka prof. B. Rocławskiego, Integracja sensoryczna.

- Metody problemowe( odkrywanie) m.in.: gry dydaktyczne, metoda twórczego myślenia J. Osborne” burza mózgów”, inscenizacje.

- Metody praktyczne  (działanie) m.in.: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne, doświadczenia i eksperymenty.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

- przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej,

- szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

- informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

- bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

- przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

- prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, wystawy),

- teczek prac i innych dokumentów,

- arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

- albumów, kronik,

- materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.),

       - rozmów.

Sylwetka absolwenta naszej placówki:

Absolwent przedszkola:

JEST:

  • sprawny ruchowo i manualnie 
  • w znacznym stopniu samodzielne
  • aktywny poznawczo, chce się uczyć.

     

ZNA:

  • swoje dane osobowe
  • najbliższe otoczenie i środowisko
  • podstawowe zasady bezpieczeństwa.

      POTRAFI:

dzielić zdanie na wyrazy, a wyrazy na sylaby

  • wypowiadać się zrozumiale dla otoczenia z zachowaniem poprawności ortofonicznej i gramatycznej
  • przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych
  • nawiązywać kontakt z nauczycielem i kolegami.

TRADYCJE PRZEDSZKOLA :

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Wszystkie uroczystości odbywają się zgodnie z harmonogramami imprez.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową

http://www.przedszkole-trzebiatow.com.pl/

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI:

Cele:

- dążenie do jednakowych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

- nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

- przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,

- przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

- wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

- włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

- podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,

- ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców, promowanie placówki w środowisku lokalnym.

FORMY WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:

- zebrania ogólne i grupowe,

- konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,

- prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły),

- zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców,

- zajęcia otwarte przedstawiające zdobyte umiejętności dzieci,

- zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda),

- udział w uroczystościach przedszkolnych,

- włączanie rodziców w organizację imprez, uroczystości przedszkolnych, wycieczek,

- udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii (wypełnianie ankiet),

- angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, doposażenie kącików tematycznych, pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy do zajęć itp.              

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM:

Przedszkole jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczych
i edukacyjnych.

Nasze Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami dając dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością, co z kolei przyczynia się do chęci poznawania świata, umiejętności funkcjonowania w środowisku oraz komunikowania się z nim. Oto główne cele, jakie przyświecają nam w ramach wzajemnej współpracy z różnymi instytucjami:

Cele współpracy z instytucjami:

- rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

- kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

- kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

- urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

- zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,

- włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy.

Trzebiatowski Ośrodek Kultury

Policja

Straż Pożarna

Straż gminna

Straż graniczna

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Placówki oświatowe

i inne.

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

CELE:

- pozyskiwanie odpowiedniej ilości dzieci podczas rekrutacji,

- pozyskiwanie sponsorów i partnerów do współpracy

Działania promocyjne obejmują:

- dbanie o jak najlepszą opinię placówki w środowisku lokalnym,

- prowadzenie strony internetowej,

- organizowanie uroczystości,

- prezentacja w lokalnych mediach,

- dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

- rozpowszechnianie informacji o przedszkolu.

UWAGI KOŃCOWE:

Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji w wyniku zmieniających się uwarunkowań.

Copyright © 2013. Publiczne Przedszkole w Trzebiatowie Rights Reserved.